برنامه همایش

برنامه‌های روز اول همایش

عنوان محل ساعت
پذیرش دانشکده خودرو ۸:۰۰ الی ۹:۰۰
افتتاحیه پژوهشکده خودرو ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰
استراحت و پذیرایی پژوهشکده خودرو ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰
سخنرانی‌های کلیدی پژوهشکده خودرو ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰
نماز و ناهار پژوهشکده خودرو ۱۲ الی ۱۳:۳۰
ارائه مقالات و کارگاه‌های تخصصی پژوهشکده خودرو ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰
استراحت و پذیرایی پژوهشکده خودرو ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۳۰
ارائه مقالات و کارگاه‌های تخصصی پژوهشکده خودرو ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰
مسابقه دانشجویی دانشکده خودرو ۱۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰

برنامه‌های روز دوم همایش

عنوان محل ساعت
ارائه مقالات و کارگاه‌های تخصصی پژوهشکده خودرو ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰
استراحت و پذیرایی پژوهشکده خودرو ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰
ارائه مقالات و کارگاه‌های تخصصی پژوهشکده خودرو ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰
نماز و ناهار پژوهشکده خودرو ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
پنل صنعتی دانشکده خودرو ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰
استراحت و پذیرایی پژوهشکده خودرو ۱۵:۰۰ الی ۱۵:۳۰
اختتامیه و اعطای جوایز و گواهی‌نامه‌ها دانشکده خودرو ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۰۰