پایان‌نامه برتر

از آنجائیکه رساله‌ها/پایان نامه‌های دانشجویی حاصل دوره‌ی تحصیل، یکی از مهمترین خروجی‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌باشند، لذا معرفی آنها در مجامع مختلف علمی-صنعتی جهت آشنایی با دیدگاه‌ها و نتایج این تحقیقات ضروری است. از این رو همایش قوای محرکه نوین به کمک جمعی از اساتید برجسته کشور قصد دارد با بررسی دقیق و موشکافانه رساله‌ها/پایان نامه‌هایی که در زمینه محور‌های همایش به رشته تحریر در آمده‌اند و با معرفی  برترین آنها، ‌آغاز کننده راهی باشد که در نهایت به ایجاد ارتباطی منظم و مداوم میان صنعت و دانشگاه گردد. بنابراین از کلیه دانش آموختگان که از تاریخ دفاع کارشناسی ارشد یا دکترای آنها بیش از ۲ سال سپری نشده‌است دعوت می‌شود با ارسال پایانامه‌ خود به همراه تصویر کارنامه معتبر به ایمیل همایش در مسابقه پایانامه برتر شرکت کند.

بدیهی است که موضوع رساله/پایان‌نامه باید در راستای محور‌های همایش باشد و همچنین در هنگام ارسال در قسمت موضوع ، شرکت در پایانامه برتر قید شود.