با انتخاب این نحوه ثبت‌نام فرد ثبت‌نام کننده صرفاً مجاز به حضور در کارگاه مربوطه می‌باشد و کمیته برگزاری همایش هیچ تعهدی جهت ارائه سایر خدمات (از قبیل پک هدایا و …) به فرد ندارد.

Abbas Eftekhari

Blockchain and Autonomous Vehicles

Morteza Ghadirian

Introduction to Lithium-Ion Battery Modeling in GT-SUITE and AutoLion

Pouria Ahmadi

Developing Affordable Low-Carbon Emission Vehicle Technologies for Built Environment with Focus on EVs, “A social, economic, and technical analysis of the market and public policy

دکتر امیرحسن کاکایی

منطق اکتشاف علمی و توسعه توان طراحی در خودروسازی و قطعه سازی

دکتر میر سامان پیشوایی

طرح‌ريزی استراتژی زنجيره تأمين در صنعت خودرو

دکتر مسعود مسیح تهرانی

طراحی قوای محرکه ترکیبی در محیط MATLAB/Simulink

دکتر غلامرضا مولایی منش

طراحی و شبیه‌سازی سیستم‌های مدیریت حرارتی در خودرو‌های برقی

مهندس احد عابسی

بررسی ایستگاه های شارژ خودرو برقی، انواع آن، شبکه های شارژینگ و نقشه راه های ایران و جهان